Poschodech
kontakt_form
phone

Základní pojištění

Od 1.1. 2015  vstoupila v platnost nová Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 mezi SČMBD a Kooperativou, pojišťovnou a.s. Bytové domy, které jsou ve správě SBD Plzeň - jih (a mají o pojištění zájem) jsou pod touto Rámcovou pojistnou smlouvou pojištěny (přihláška č. 632). Pojištění prostřednictvím Rámcové smlouvy je výhodné, jak po finanční stránce, tak rozsahem pojistného krytí. Oproti předchozím rokům došlo k významnému rozšíření pojistné ochrany.      

Pro r. 2015 byla pojištěna tato pojistná rizika:  

 Živelní pojištění v rozsahu All risks včetně asistenční služby 

 Jsou kryta všechna pojistná rizika vyjma výslovně vyloučených (viz. ZPP 700/14 Pojištění majetku). Asistenční služba "HouseLine"  Global Assistance  je služba, která je poskytována v případech havarijních situací. V případě havárie je 24 h k dispozici tel. číslo 1220 nebo 266 799 779 na  Call centrum, kde odpovědný pracovník přijme oznámení o vzniklé situaci a požadavek na zajištění služby. Na místo události bude vyslán opravář, který bezplatně zajistí základní služby: - příjezd a odjezd opraváře, 1 hod. práce spojené s odstraněním příčiny či následků havárie, dokumentace pro účely pojistitele. Zpoplatněna bude práce nad rámec 1 hod. a materiál potřebný k opravě. Bližší informace jsou k dispozici v Asistenční služba - manuál.pdf . Limit je max. 2 havarijní události v kalendářním roce na bytovou jednotku a pro společné prostory bez omezení. Asistenční služba zahrnuje služby v těchto profesích : elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník.

Pojistné podmínky : ZPP 700/14 Pojištění majetku, Asistenční služba - manuál.pdf, VPP 100/14 Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví bytového domu, která byla způsobena někomu dalšímu (např. spad sněhu ze střechy domu na automobil, vytopení bytu z důvodu prasklé stoupačky apod. )  Toto pojištění bylo rozšířeno o pojištění movitých věcí vlastních i cizích , nájemců a vlastníků bytových jednotek umístěných ve společných prostorech byt. domu k tomu určených (např. kočárky, jízdní kola, koloběžky a ostatní věci movité). Prostory, kde jsou tyto věci umístěné, musí být náležitým způsobem zabezpečeny. Je třeba posoudit, v jaké hodnotě jsou věci uložené ve společných prostorech tzn. v jaké výši by mohla být případná škoda a podle toho zvolit stupeň zabezpečení. Zabezpečení: - základním zabezpečením u škody do 100.000,- Kč jsou uzamčené vstupní plné dveře, opatřené dozickým zámkem nebo zámkem s cylindrickou vložkou nebo visacím zámkem. U škody do 200.000,- Kč musí být vstupní dveře plné, opatřené bezpečnostní cylindrickou vložkou v kombinaci s bezpečnostním kováním. U škody do 500.000,- Kč musí být dveře plné navíc opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení příp. prostor střežený  el. zabezpečovacím zařízením. Pokud jsou vstupní dveře náležitě zabezpečeny vyhovujícím zámkem, není nutné mít kola, kočárky připoutané přídavným zámkem k madlu Pro uplatnění škody je nezbytné, aby dveře nesly stopy násilí a škodu vyšetřovala Policie ČR.  Limit plnění pro jednu pojištěnou věc činí max. 25.000,- Kč.

Pojistné podmínkyZPP 600/14 Odpovědnost za újmu, VPP 100/14 Pojištění odpovědnosti

 Vandalismus (včetně poškození budov sprejery)

Klasické pojištění vandalismu (poškození budov a staveb včetně stavebních součástí) bylo rozšířeno o pojištění na pojistné riziko poškození budov a staveb malbami, nástřiky, polepení, poškrábání, porytí (sprejeři). Dříve se na toto riziko pojištění nevztahovalo. Limit pojistného plnění na jeden bytový dům/rok je 30.000,- Kč na vnější části budov a 40.000,- na vnitřní části budov. Pojistná událost (vandalismus) pro uplatnění škody musí být šetřena Policií ČR. 

Vandalismus (poškození opláštění budov - izolace,úprava fasády)

Pojištění vandalismu bylo od  r. 2013 rozšířeno o pojištění opláštění budov. V předchozích letech se vyskytlo několik  případů, kdy došlo k poškození izolace bytového domu vyklováním datly. Oprava takto poškozené fasády je finančně náročná, proto družstvo rozhodlo o rozšíření pojištění o toto pojistné riziko. Limit pojistného plnění je 100.000,- Kč/rok pro všechny pojištěné domy. Pozn. tento  druh vandalismu není  nutno dokládat  protokolem  od Policie ČR.  Pojistné podmínky:    VPP 100/14 Pojištění odpovědnosti ,ZPP 200/14 Odcizení

 Pojištění nepřímého úderu blesku

Pojištění bylo od r. 2014 rozšířeno o pojištění nepřímého úderu blesku. Jedná se zejména o pojištění elektroniky výtahů, společné antény, zvonková tabla apod. v důsledku el. přepětí.   

 

Kontakty:   p. Martina Zbiňová (tel. 378 770 054), p. Pavel Hranáč (tel. 377 981 254)