Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pojištění > Základní pojištění

Základní pojištění

Pojištění bytových domů od r. 2020

Od 1.1. 2020  vstoupila v platnost nová Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 mezi SČMBD a Kooperativou, pojišťovnou a.s. Bytové domy, které jsou ve správě SBD Plzeň - jih (a mají o pojištění zájem) jsou pod touto Rámcovou pojistnou smlouvou pojištěny (přihláška č. 632). Pojištění prostřednictvím Rámcové smlouvy je po finanční stránce výhodné a oproti předchozím rokům došlo k významnému rozšíření pojistné ochrany.     

Od r. 2020 byla pojištěna tato pojistná rizika: 

Živelní pojištění v rozsahu All risks včetně asistenční služby

Jsou kryta všechna pojistná rizika vyjma výslovně vyloučených (viz. ZPP 700/14 Pojištění majetku). Asistenční služba "HouseLine"  Global Assistance  je služba, která je poskytována v případech havarijních situací. V případě havárie je 24 h k dispozici tel. číslo 1220 nebo 266 799 779 na  Call centrum, kde odpovědný pracovník přijme oznámení o vzniklé situaci a požadavek na zajištění služby. Na místo události bude vyslán opravář, který bezplatně zajistí základní služby: - příjezd a odjezd opraváře, 1 hod. práce spojené s odstraněním příčiny či následků havárie, dokumentace pro účely pojistitele. Zpoplatněna bude práce nad rámec 1 hod. a materiál potřebný k opravě. Bližší informace jsou k dispozici v Manuálu asistenční služby. Limit je max. 2 havarijní události v kalendářním roce na bytovou jednotku a pro společné prostory bez omezení. Asistenční služba zahrnuje služby v těchto profesích : elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník.

Pojištění odpovědnosti

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví bytového domu, která byla způsobena někomu dalšímu (např. spad sněhu ze střechy domu na automobil, vytopení bytu z důvodu prasklé stoupačky apod. )

Pojištění odpovědnosti bylo rozšířeno o pojištění movitých věcí vlastních i cizích , nájemců a vlastníků bytových jednotek umístěných ve společných prostorech byt. domu k tomu určených (např. kočárky, jízdní kola, koloběžky a ostatní věci movité). Prostory, kde jsou tyto věci umístěné, musí být náležitým způsobem zabezpečeny. Je třeba posoudit, v jaké hodnotě jsou věci uložené ve společných prostorech tzn. v jaké výši by mohla být případná škoda a podle toho zvolit stupeň zabezpečení.

Zabezpečení:

Základním zabezpečením u škody do 100.000,- Kč jsou uzamčené vstupní plné dveře, opatřené dozickým zámkem nebo zámkem s cylindrickou vložkou nebo visacím zámkem. U škody do 200.000,- Kč musí být vstupní dveře plné, opatřené bezpečnostní cylindrickou vložkou v kombinaci s bezpečnostním kováním. U škody do 500.000,- Kč musí být dveře plné navíc opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení příp. prostor střežený  el. zabezpečovacím zařízením.

Pokud jsou vstupní dveře náležitě zabezpečeny vyhovujícím zámkem, není nutné mít kola, kočárky připoutané přídavným zámkem k madlu.  Je nezbytné, aby dveře nesly stopy násilí a škodu vyšetřovala Policie ČR.  Limit plnění na celé družstvo činí 500.000,- Kč na rok. Limit plnění pro jednu pojištěnou věc činí max. 30.000,- Kč (u předmětů s elektronickým pohonem 50.000,- Kč)

Pojistné podmínky:

Vandalismus (včetně poškození budov sprejery)

Klasické pojištění vandalismu (poškození budov a staveb včetně stavebních součástí) bylo rozšířeno o pojištění na pojistné riziko poškození budov a staveb malbami, nástřiky, polepení, poškrábání, porytí (sprejeři). Dříve se na toto riziko pojištění nevztahovalo.

Limit pojistného plnění na jeden bytový dům/rok je 50.000,- Kč na vnější části budov a 50.000,- na vnitřní části budov. Pojistná událost (vandalismus) pro uplatnění škody musí být šetřena Policií ČR.

Vandalismus (poškození opláštění budov - izolace,úprava fasády)

Pojištění vandalismu bylo od  r. 2013 rozšířeno o pojištění opláštění budov. V předchozích letech se vyskytlo několik  případů, kdy došlo k poškození izolace bytového domu vyklováním datly. Oprava takto poškozené fasády je finančně náročná, proto družstvo rozhodlo o rozšíření pojištění o toto pojistné riziko. Limit pojistného plnění pro všechny pojištěné domy je 100.000,- Kč/rok. Pozn. tento  druh vandalismu není  nutno dokládat  protokolem  od Policie ČR.

Pojistné podmínky:

Pojištění nepřímého úderu blesku – (v ceně pojištění od roku 2020)

Od r. 2014 jsou bytové domy pojištěny  na škody způsobené přepětím (nepřímý úder blesku). Jedná se zejména o pojištění elektroniky výtahů, společné antény, zvonková tabla apod. v důsledku el. přepětí.

Pojištění nákladů na náhradní ubytování  - v souvislosti  s živelní událostí

Od r. 2020. Pojištění se vztahuje i na náklady vzniklé pojištěnému zajištěním náhradního ubytování v důsledku škod, krytých živelním pojištěním.

Pojištění strojů

Od r. 2020 jde zejména o pojištění výtahů včetně jejich strojoven, soubor technologií kotelen a systémů ohřevu TUV a další.

Pojistné podmínky:

Pojištění elektroniky

Od r. 2020 jedná se o pojištění kancelářské a výpočetní elektroniky, jiné elektroniky (ovládací prvky strojních zařízení, dveří, vrat apod.), souboru střešních fotovoltaických elektráren.

Pojistné podmínky:

S případnými dotazy ohledně pojištění se obracejte na p. Mikšátkovou (tel. 377 983 647), s dotazy ohledně likvidace pojistných událostí na p. Baleje (tel. 377 982 287).